Po uvolnění karantény si Vás dovolujeme nyní pozvat na řádnou výroční schůzi, která se uskuteční v pátek 5. června 2020 v 17:00 hodin.

Zveme vás na výroční zasedání valné hromady členů SK Moravia Brno.

V klubovně ZO SZP Mikulovská 9, Brno - Vinohrady.

Pro jednání valné hromady navrhujeme tento program:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba komisí
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření SK v r. 2019
  3. Zpráva revizní komise
  4. Návrh činnosti SK na r. 2020
  5. Diskuse
  6. Návrh usnesení
  7. Závěr schůze

Vzhledem k nynější situaci s pandemií koronaviru netrváme bezpodmínečně na osobní účasti všech členů, ale rádi Vás uvidíme a prodiskutujeme jak hospodaření roku 2019, tak i možnosti činnosti v letošním roce.
Předpisy nám ukládají povinnost do 30.6. zveřejnit schválenou zprávu o hospodaření za předchozí kalendářní rok na rejstříkovém soudě.

Prosíme ty z členů, kteří se naší výroční schůze nebudou chtít zúčastnit, aby poslali e-mailem omluvenku z účasti.
Svůj členský příspěvek za letošní rok ve výši 100,-Kč pak zaslali převodem na náš účet u FIO Bank 2701366186/2010. Jako variabilní symbol prosím uveďte datum narození ve formátu DD:MM:RR, do poznámky pak prosím uveďte své jméno

Na schůzi budeme vybírat členské příspěvky (100,-Kč).

Prosíme i ty z Vás, kteří se schůze zúčastní, aby potvrdili svoji účast, aby se mohlo zajistit přiměřené množství občerstvení, podle počtu účastníků.